Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor TODAY Streek boutique, geldig vanaf 16-04-2020


1. Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres:         

TODAY Streek boutique
De middend 36
1611 KW Bovenkarspel

 

KVK nummer: 74993232
BTW nummer: NL860101204B01
Email adres: admin@todaystreekboutique.nl     


2. Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de internet website.
 3. De consument dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling bij de ondernemer.

3. De overeenkomst

 1. Indien de consument een bestelling via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer via de elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van de bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Bij de elektronische overeenkomst die tot stand komt, zorgt de ondernemer er voor dat de overdracht van data beveiligd is en in een veilige online omgeving plaats vind.
 3. Indien de consument zich niet tot de betalingsverplichting kan voldoen, is de ondernemer gerechtigd de bestelling te weigeren en te ontbinden.
 4. De ondernemer zal bij levering van de bestelling de consument de volgende informatie meesturen:
  1. Het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met vragen en eventuele klachten terecht kan.
  2. De wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de tijdsduur van het herroepingsrecht.
  3. De omschrijving van het product, inclusief prijs. Evenals de kosten en de uitvoering van aflevering en de wijze van betaling.

4. Levering

 1. De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en wordt geleverd aan het adres dat door de consument kenbaar is gemaakt aan de ondernemer.
 2. De ondernemer zal de geaccepteerde bestelling binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Zodra de bestelling overgedragen is aan de vervoerder, is de vervoerder verantwoordelijk voor de bezorging aan huis.
 4. Alle bestelling bij de ondernemer dienen vooraf betaald te worden. Het proces van leveren start pas op het moment dat de complete bestelling betaald is.

5. Betaling

 1. Bestellingen geplaatst op de website van de ondernemer dienen vooraf betaald te worden.
 2. De ondernemer zorgt voor een veilige betaalomgeving.
 3. Op betalingen via IDeal zijn de voorwaarden van IDeal van toepassing. Hier kan de ondernemer geen invloed op uitoefenen.

6. Prijzen

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, hiervoor kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden. De ondernemer is niet verplicht te leveren conform deze druk- en zetfouten.
 2. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden achteraf berekend in de winkelwagen en de consument kan kiezen uit verschillende verzendmethodes.

7. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst na levering binnen een bedenktijd van 14 dagen na factuurdatum zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument niet tot opgave van reden(en) verplichten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel zou mogen.
 3. De consument brengt de ondernemer op de hoogte per e-mail als de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Hierin informeert de consument de ondernemer over het product dat terug gezonden wordt.
 4. Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen als deze in originele staat, inclusief labels en verpakkingen worden teruggestuurd. De consument dient de artikelen in een zending terug te sturen om de herroeping zo spoedig mogelijk te verwerken.
 5. De consument dient te bewijzen dat de geleverde bestelling tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van afgifte van de vervoerder.
 6. Bij vermiste retouren wordt er zonder bewijs van afgifte of track en trace code geen onderzoek door de ondernemer gestart bij de vervoerder en zal er geen terugbetaling aan de consument plaatsvinden.
 7. Indien producten zijn gebruikt en/of beschadigd zonder dat de consument de ondernemer hiervan op de hoogte heeft gebracht, behoudt de ondernemer het recht om waardevermindering te berekenen.
 8. Zodra de ondernemer de retourzending van de consument ontvangen heeft brengt de ondernemer de consument hier per e-mail van op de hoogte. De ondernemer doet de terugbetaling binnen 7 dagen met hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft.
 9. Zowel de kosten als het risico van het terugsturen van de bestelling is voor rekening van de consument.
 10. Helaas is het niet mogelijk om een artikel te ruilen. Wil je toch een ander item? Dan kun je een nieuwe order plaatsen. 
 11. Gekochte items uit de sale kunnen door de consument niet terug gezonden worden.

8. Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen de specificaties die bij het product beschreven staan.
 2. De consument dient bij ontvangst van de bestelling de producten te controleren. Indien een product beschadigd of stuk is bij levering aan de consument, dient de consument dit binnen 2 dagen aan de ondernemer te melden.
 3. De ondernemer neemt binnen 2 dagen na ontvangst van het gemelde contact op met de consument.
 4. Indien de ondernemer de klacht van de consument gegrond vindt kan de ondernemer de consument vragen het product terug te sturen. De kosten voor terugsturen bij een gebrek worden door de ondernemer terug betaald aan de consument.
 5. Indien de ondernemer de klacht van de consument gegrond vindt zal een zelfde nieuw product verstuurd worden, indien voorradig. Als het product niet voorradig is zal terugbetaling naar de consument plaats vinden.
 6. Iedere aansprakelijkheid of vorm van schade van de ondernemer is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 7. Deze garantie geldt niet als de consument de geleverde producten zelf gerepareerd heeft of heeft laten repareren door derden. Of als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig met de producten is omgegaan.

9. Gegevensbeheer

 1. De consument heeft de keuze om een account aan te maken om een bestelling te plaatsen.
 2. De consument is verplicht de persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de bestelling aan de ondernemer te verstrekken. De consument is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste informatie. Indien de ondernemer niet alle benodigde gegevens ontvangen heeft, hoeft de ondernemer de bestelling niet te accepteren totdat alle benodigde gegevens verstrekt zijn door de consument.
 3. Indien de consument een bestelling plaatst worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. De ondernemer houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal geen gegevens aan derden verstrekken.
 4. De ondernemer respecteert de privacy van de consument en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer voldaan is. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

11. Aanvullende bepalingen

 1. Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De ondernemer is gerechtigd de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht wanneer deze zijn gepubliceerd.